top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ WSCHOD.ORG 

Niniejszy dokument określa szczegółowo zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej działającej pod adresem internetowym https://www.wschod.org/ (dalej jako „Strona”) oraz zasady korzystania z plików cookies. Zapoznając się z niniejszą Polityką Prywatności, uzyska Pan/Pani informację na temat tego, kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych, w jakim celu dane te są zbierane, jaka jest podstawa prawna ich zbierania, komu dane te będą przekazywane i jak długo będą przechowywane oraz jakie uprawnienia przysługują Panu/Pani w związku z udostępnianiem swoich danych osobowych.


 

I. ADMINISTRATOR DANYCH

 

1. Administratorem danych osobowych użytkowników Strony jest Fundacja Inicjatywa WSCHÓD z siedzibą pod adresem ul. Wybudowanie /Kacze Bagno/ 4, 13-306 w Kurzętniku, wpisaną do rejestru KRS 1 marca 2023 r. pod numerem 0001020432 (dalej: „Administrator”).

 

2. Administrator jest administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie oraz danych osobowych subskrybentów newslettera w zakresie, w jakim decyduje o celach i środkach przetwarzania tych danych osobowych.

 

3. Z administratorem danych można kontaktować się:

a) pod adresem korespondencyjnym: ul. Wybudowanie /Kacze Bagno/ 4, 13-306 Kurzętnik, Polska;

b) pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@wschod.org.


 

II. CELE, PODSTAWY PRAWNE ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

 

 

A. DZIAŁANIE STRONY

 

1. W celu realizacji usługi strony administrator przetwarza informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach.

2. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.

3. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi strony oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej.

4. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez użytkownika ze strony.

 

B. STATYSTYKI KORZYSTANIA Z USŁUG

 

1. W celu poprawy jakości swoich usług administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania ze Strony, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej. Administrator korzysta z plików cookies lub innych podobnych technologii oraz z narzędzi statystycznych: 

 

 1. Piksel Meta - narzędzie dostarczane przez Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Ireland Limited) z siedzibą w Irlandii, 4 Grand Canal Square,  Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02X525, które umożliwia pomiar, optymalizację i tworzenie niestandardowych grup odbiorców, pozwala na zbieranie informacji na temat korzystania przez użytkownika ze strony i kierowanie do niego dedykowanych treści w serwisie społecznościowym Facebook; polityka prywatności i polityka zarządzania danymi firmy Meta Platforms Ireland Limited znajduje się na stronie: https://www.facebook.com/privacy/policy/;

 2. Google Analytics - narzędzie dostarczane przez Google Ireland Ltd. z  siedzibą w Irlandii, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, które umożliwia analizę ruchu użytkownika na stronie i jej podstronach; polityka prywatności i polityka zarządzania danymi firmy Google Ireland Ltd. znajduje się na stronie: https://policies.google.com/privacy.

 

2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na ułatwieniu korzystania ze strony poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników. Informacje o użytkownikach nie są bowiem wykorzystywane w żadnych dodatkowych celach, a ze względu na specyfikę usługi strony internetowej dostosowywanie sposobu wyświetlania zawartości strony, ułatwiania korzystania ze strony oraz poprawa jakości świadczenia usług na stronie internetowej jest nie tylko standardem rynkowym, lecz także oczekiwaniem użytkowników wobec dostawców stron internetowych.

 

3. Ponadto użytkownik w każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii.

 

4. Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań administratora, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników.

 

5. Okres dostępności danych statystycznych w narzędziach 

a) Piksel Meta,

b) Google Analytics,

może być jednak dłuższy niż 60 dni, lecz pozostaje to poza zakresem decyzyjnym administratora. Administrator nie będzie ich dłużej wykorzystywał, lecz będzie miał potencjalny dostęp do nich do czasu ich usunięcia przez dostawcę ww. narzędzia.


 

C. NEWSLETTER

1. Administrator przetwarza imię i nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy, numery telefonów, identyfikatory Facebook Messenger lub inne adresy, które umożliwiają nam wysyłanie wiadomości do subskrybentów newslettera w celu realizacji zamówionej usługi newslettera.

 

2. Ponadto administrator przetwarza adresy e-mail podane do świadczenia usługi newslettera również do realizacji usługi zgodnie z niniejszą polityką prywatności, w szczególności do informowania o zmianach w niej.

 

3. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usługi newslettera.


 

III. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika. 

 

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

 

 

IV. ODBIORCY DANYCH UŻYTKOWNIKÓW

 

1. Administrator ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz administratora.

 

2. Przetwarzanie danych osobowych, dane przekazywane przez użytkowników w toku rejestracji oraz w związku z korzystaniem przez użytkowników z chatbota dla Facebook Messenger WinWithMe odbywa się za pośrednictwem Datadat OÜ z siedzibą w Datadat OÜ z siedzibą w Estonii, Parnu mnt 139e/2, 11317 Tallinn. Polityka prywatności Datadat OÜ  znajduje się na stronie: https://datad.at/privacy-policy. Datadat OÜ działa jako procesor dla celów niniejszej Polityki Prywatności.

 

3. Przetwarzanie zapewnione przez Datadat OÜ odbywa się w związku z obsługą systemu CRM w oparciu o Action Network z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 1900 L Street NW, Suite 900, Washington DC 20036. Polityka prywatności Action Network znajduje się na stronie: https://actionnetwork.org/privacy. Action Network działa jako subprocesor dla celów niniejszej Polityki Prywatności.

 

 

V. PRZESYŁANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 

W przypadku korzystania przez administratora z usług podmiotów mających siedzibę w państwie trzecim, dane użytkowników strony internetowej mogą być przekazywane do takiego państwa trzeciego, tj. Stanów Zjednoczonych Ameryki. W takim wypadku dane osobowe użytkowników strony internetowej zabezpieczone są zgodnie z wymogami wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez polski organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję Europejską, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji (art. 46 RODO).

 

 

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

 

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

 2. do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

 3. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

 4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

 5. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

  3. administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

 6. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

 7. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);

 8. do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

 

2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

VII. PLIKI COOKIES

 

1. Strona używa plików cookies lub podobną technologię (dalej łącznie  nazywane: "cookies”) do zbierania informacji o dostępie użytkownika do strony oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach  reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb użytkownika. 

 

2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji, dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.

 

3. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. 

 

4. Użytkownik może zmienić preferencje, dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce. 

 

5. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.

 

6. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas. 

 

7. Pliki cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Wykorzystujemy pliki cookie, aby móc udostępniać naszą stronę internetową z jej funkcjami technicznymi (niezbędne pliki cookie). Ponadto wykorzystujemy pliki cookie w celu analizy strony internetowej (pliki cookie, które nie są niezbędne). Podstawę prawną do wykorzystywania niezbędnych plików cookie, które konieczne są do działania strony stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku plików cookie, które nie są niezbędne, podstawę prawną stanowi zgoda użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wykorzystywana jest także pamięć lokalna (local storage) i pamięć sesyjna (session storage) jako alternatywa do plików cookie, które zintegrowane są w przeglądarce. Zapisane dane są w bezpieczny sposób przechowywane w przeglądarce użytkownika i nie są przekazywane w formie niezaszyfrowanej w Internecie.

 

a) Pamięć lokalna - obejmuje wszystkie okna/karty przeglądarki i czyści się ją tylko za pomocą JavaScript lub z pamięcią podręczną przeglądarki.

b) Pamięć sesyjna - obejmuje pojedyncze okno/kartę przeglądarki i czyści się automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.

 

8. Strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich używane na niniejszej stronie internetowej to:

 

 1. Piksel Meta - narzędzie dostarczane przez Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Ireland Limited) z siedzibą w Irlandii, 4 Grand Canal Square,  Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02X525, które umożliwia pomiar, optymalizację i tworzenie niestandardowych grup odbiorców, pozwala na zbieranie informacji na temat korzystania przez użytkownika ze strony i kierowanie do niego dedykowanych treści w serwisie społecznościowym Facebook; polityka prywatności i polityka zarządzania danymi firmy Meta Platforms Ireland Limited znajduje się na stronie: https://www.facebook.com/privacy/policy/;

 2. Google Analytics - narzędzie dostarczane przez Google Ireland Ltd. z  siedzibą w Irlandii, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, które umożliwia analizę ruchu użytkownika na stronie i jej podstronach; polityka prywatności i polityka zarządzania danymi firmy Google Ireland Ltd. znajduje się na stronie: https://policies.google.com/privacy. 

 

 

VIII. PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 1. pod adresem korespondencyjnym: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

 2. pod adresem poczty elektronicznej: kancelaria@uodo.gov.pl;

 3. przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP;

 4. telefonicznie: 22 531 03 00. 


 

IX. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 

W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych administratora:

a) pod adresem korespondencyjnym: ul. Wybudowanie /Kacze Bagno/ 4, 13-306 Kurzętnik, Polska;

b) pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@wschod.org.


 

X. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na stronie.

2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 27 marca 2023 roku.

bottom of page