top of page

Same to ogarniemy!

Zaktualizowano: 26 kwiJako Inicjatywa Wschód i Ogólnopolski Strajk Kobiet rozkręcamy kampanię SAME TO OGARNIEMY, w ramach której chcemy wstrząsnąć europejską polityką przed wyborami do Parlamentu UE i wywalczyć sobie dostęp do aborcji w całej Unii Europejskiej. 

Potrzebujemy milion podpisów, w tym 250 000 z Polski, w ramach Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej My Voice, My Choice”. Nasza inicjatywa ma na celu zapewnienie legalnej, bezpiecznej i dostępnej aborcji dla wszystkich w całej Unii Europejskiej. Domagamy się od Unii uchwalenia przepisów i mechanizmu finansowego wspierającego państwa członkowskie w świadczeniu bezpiecznej opieki aborcyjnej osobom, które obecnie jej nie mają, szczególnie kobietom z krajów z restrykcyjnymi przepisami, osobom bez ubezpieczenia zdrowotnego oraz tam, gdzie aborcja jest legalna, ale utrudniona.


 

Wsparcie

Chcesz dołączyć? Zbieraj z nami podpisy! Wypełnij formularzZebrane podpisy koniecznie wyślij do naszego biura. 

Adres: Mikołaja Kopernika 30, 00-336 Warszawa, z dopiskiem “Inicjatywa Wschód”

Osoba kontaktowa: Gosia Rawa - gosia@wschod.org


 

Instrukcje

Osoby składające podpisy muszą być obywatelami UE (obywatelami państw członkowskich UE) i być w wieku uprawniającym do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego (18 lat w Polsce lub mniej w niektórych państwach członkowskich). Podpisać inicjatywę mogą wszyscy obywatele UE, niezależnie od miejsca zamieszkania. Obywateli spoza Polski należy kierować do zbiórki online ponieważ formularze które dostaniemy będą dostosowane jedynie pod podpisy osób z Polski. 


Wymagane dane 

Każdy sygnatariusz musi podać następujące informacje: obywatelstwo, pełne imię i nazwisko, a także, w zależności od państwa członkowskiego:

  1. pełny adres pocztowy i data urodzenia  

  2. osobisty numer identyfikacyjny oraz rodzaj numeru/dokumentu. 

W Polsce, aby podpisać się pod inicjatywą, konieczne jest podanie Numeru Ewidencyjnego PESEL

Więcej informacji - Wymogi dotyczące danych 


Aby formularz był ważny, organizatorzy muszą pamiętać o trzech najważniejszych wytycznych: 

• sygnatariusze muszą pisać WIELKIMI literami 

• sygnatariusze muszą wypełnić wszystkie kolumny formularza 

• ważne, aby jasno wskazać, ile osób może wypełnić jeden formularz. Pozwoli to uniknąć błędów.


Zasady

Dbaj o bezpieczeństwo: Zawsze dbaj o swoje bezpieczeństwo osobiste. Zbieraj podpisy w grupach lub w miejscach publicznych, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Nie zbieraj podpisów w miejscach odosobnionych lub wąskich uliczkach. Nie zbieraj podpisów samotnie!

Przestrzegaj zasad prywatności: Zbierając podpisy, dbaj o prywatność osób, które decydują się podpisać. Nie udostępniaj ich danych osobowych ani nie używaj ich w żaden inny sposób. Pamiętaj też o zakryciu danych poprzednich sygnatariuszy. Nie publikuj i nie wysyłaj do znajomych zdjęć kart z podpisami. Zapoznaj się z kompletem informacji zawartych w sekcji “RODO” poniżej.

Dokumentuj postęp: Starannie dokumentuj zebrane podpisy, aby mieć pełną kontrolę nad procesem i uniknąć pomyłek. Zebrane formularze prześlij do biura Inicjatywy Wschód. 

Pamiętaj, że zbieranie podpisów to proces, który wymaga zaangażowania, cierpliwości i determinacji. Nie zapominaj o swoich własnych potrzebach i dbaj o siebie w trakcie zbierania podpisów. Twój wkład jest ważny, ale równie istotne jest zachowanie zdrowia i dobrego samopoczucia podczas angażowania się w działania społeczne. 💚 


FAQ 

Czy mogę podpisać inicjatywę, jeśli nie mieszkam w Europie?

Tak!  Jeśli jesteś obywatelką/em Unii Europejskiej czyli posiadasz obywatelstwo jednego z państw członkowskich, możesz podpisać inicjatywę online. 


Czy mogę pomóc w zbieraniu podpisów, nawet jeśli nie jestem obywatelem danego kraju? 

  • Oczywiście! Podpisy zbieramy też online, możesz dzielić się informacjami z bliskimi i wspierać nas w mediach społecznościowych.  

Jak reagować na wywody anty-aborcyjne?

Nie reagować, nie zaczynać konwersacji, nie wchodzić w dyskusję - “Dziękuję za informację, do widzenia”. W przypadkach agresji, dzwonić na straż miejską/policję.  


Czy muszę być zarejestrowany do głosowania, aby móc poprzeć inicjatywę?

Nie. Musisz tylko być w wieku uprawniającym do głosowania w eurowyborach.

Jestem obywatelem UE posiadającym podwójne obywatelstwo. Jak mam się podpisać pod inicjatywą?


Jeśli masz podwójne obywatelstwo, po prostu wybierz jedno z nich i wypełnij tylko jeden formularz. Daną inicjatywę można poprzeć tylko raz.


Czy to normalne i zgodne z prawem, że organizatorzy pozyskują moje dane, kiedy podpisuję się pod inicjatywą?


Tak. Prawo europejskie upoważnia organizatorów do gromadzenia konkretnych informacji na Twój temat, online lub na papierze, a także do przekazania tych informacji właściwym organom odpowiedzialnym za poświadczenie zebranych deklaracji poparcia.

Jest to zobowiązanie prawne spoczywające na organizatorach – bez informacji na temat sygnatariuszy poparcie dla ich inicjatywy nie zostałoby uznane za ważne.

Zgodnie z prawem danym musimy zapewnić bezpieczeństwo i mogą one być wykorzystane tylko w celu potwierdzenia tej inicjatywy ustawodawczej.


Do jakich przepisów dotyczących ochrony danych muszą zastosować się organizatorzy?


Szczegółowe przepisy określono w rozporządzeniu w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej – zob. art. 19. 

W odniesieniu do wszystkich pozostałych aspektów organizatorzy oraz właściwe organy w krajach UE podlegają przepisom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

W przypadku gdy Komisja jest współadministratorem danych, jej działania reguluje rozporządzenie (UE) 2018/1725.


RODO

Chociaż na mocy rozporządzenia w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej organizatorzy i właściwe organy krajowe mają obowiązek zagwarantowania pełnej ochrony danych osobowych, powinieneś także uwzględnić fakt, że w niektórych państwach sygnatariusze mogą niechętnie przekazywać wszystkie wymagane dane osobowe, ponieważ mogą obawiać się, że ich dane mogłyby zostać użyte w niewłaściwych celach lub wręcz sprzedane. Dlatego podczas zbierania deklaracji poparcia powinieneś:


 1. upewnić się, że podpisujący wiedzą, że prywatność ich danych jest traktowana bardzo poważnie, na przykład przez wyjaśnienie im zasad ochrony danych oraz uświadomienie im, że system online spełnia wysokie normy bezpieczeństwa 

2. wyjaśnić podpisującym, jak ważne jest wypełnienie całego formularza – jeśli nie podadzą niektórych informacji, ich deklaracje poparcia zostaną uznane za nieważne.

Deklaracja poparcia ustanowiona na podstawie rozporządzenia w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej zawiera standardowy tekst oświadczenia o ochronie prywatności. Oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje odpowiadające tym, które należy przekazać sygnatariuszom w przypadku gromadzenia ich danych.

Oświadczenie o ochronie prywatności w związku z deklaracjami poparcia zbieranymi w formie papierowej na podstawie rozporządzenia w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej:


Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Pana/Pani dane osobowe podane w niniejszym formularzu zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby poparcia inicjatywy i udostępnione właściwym organom krajowym do celów weryfikacji i poświadczenia. Ma Pan/Pani prawo zażądać od grupy organizatorów niniejszej inicjatywy dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia i usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania.

Pana/Pani dane będą przechowywane przez grupę organizatorów maksymalny okres zatrzymywania wynoszący miesiąc od przedłożenia inicjatywy Komisji lub 21 miesięcy po rozpoczęciu okresu zbierania deklaracji, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Mogą one być zatrzymywane dłużej w przypadku postępowań administracyjnych lub sądowych przez okres nie dłuższy niż miesiąc po dacie zakończenia tych postępowań.

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych administracyjnych lub sądowych środków prawnych, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w każdej chwili skargi do organu ochrony danych, w szczególności w państwie członkowskim miejsca zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca, w którym miało miejsce domniemane naruszenie, jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Przedstawiciele grupy organizatorów inicjatywy lub, w stosownych przypadkach, podmiot prawny przez nią utworzony, są administratorami danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i można się z nimi kontaktować, korzystając z danych zawartych w niniejszym formularzu.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych (w stosownych przypadkach) są dostępne pod adresem internetowym niniejszej inicjatywy w rejestrze Komisji Europejskiej.

Dane kontaktowe właściwego organu krajowego, który będzie otrzymywał i przetwarzał dane osobowe, oraz dane krajowych organów ochrony danych dostępne są na stronie internetowej: http://ec.citizens-initiative.europa.eu/public/data-protection.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page